37مین روز “‫#‏تحصن‬” در ‫#‏ژنو‬ در همراهی با ‫جمعی ازفعان حقوق بشر

37مین روز “‫#‏تحصن‬” در ‫#‏ژنو‬ در همراهی با ‫جمعی ازفعان حقوق بشر

دکتر حسن نایب هاشم

دکتر حسن مکارمی

دکتر شعله زمینی‌

پرستو فاطمی
پگاه فاطمی
رضا امیری

نادر زندی

نادیا ذابحی