برنامه روز دوشنبه 15 ژوئن 2015 برابر با 25 خرداد ماه 1394

پخش سخنان آدر نفيسی در دانشگاه واشنگتن در مورد آينده ايران و

پخش سخنان شيرين عبادی در رابطه با نقض فاحش حقوق بشر

دانلود فايل صوتی

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد