احمد زیدآبادی پس از پایان شش سال حبس مستقیما از زندان به تبعیدگاهش در گناباد فرستاده می‌شود