بایگانی نویسنده: admin

برنامه روز يکشنبه 9 اکتبر 2016 برابر با 18 مهرماه 1395

گفتگو با جناب حامد نادری از قربانيان فاجعه سال 88 کهريزک

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد رندی حافظ

برای دانلود فال صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 9 اکتبر 2016 با جناب جواد صنم راد

توضيحات جناب جواد صنم راد در مورد رندی در اشعار حافظ.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 9 اکتبر 2016 با جناب حامد نادری

گفتگو با جناب حامد نادری ازقربانيان فاجعه سال 88 وزندانی سياسی کهريزک

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 3 اکتبر 2016 برابر با 12 مهرماه 1395

گفتگوی ويدا الکا با رويا غياثی در مورد کشتار سال 67

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 2 اکتبر 2016 با جناب جوادصنم راد

توضيحات جناب جواد صنم راد در مورد ايهام در اشعار حافظ و سواستفاده از آن.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 2 اکتبر 2016 برابر با 11 مهرماه 1395

سخنان مانی از جنبش دانشجوئی+ توضيحات جناب صنم راد در مورد نقش ايهام در اشعار حافظ

و گفتگو با جناب داريوش عديم از شاگرادن  محمد علی طاهری ( عرفان حلقه)

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کند.

برنامه روز دوشنبه 26 سپتامبر 2016 برابربا 5 مهرماه1395

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 25 سپتامبر 2016 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد بحران سوريه

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه25سپتامبر 2016 برابربا 4 مهرماه 1395

گفتگو با جناب صنم راد در مورد بحران سوريه

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 19 ماه سپتامبر2016 برابر با 29 شهريور ماه 1395

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.