بایگانی نویسنده: admin

برنامه روز يکشنبه 14 ماه آوريل 2019 برابر با 25 فروردين ماه 1398

گفتگو با جناب حسن اعتمادی در مورد اثرات جانبی وارد شدن نام سپاه پاسداران حاکميت آخوندی جمهوری اسلامی به ليست تروريست هاتوسط دولت امريکا.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه رور دوشنبه 8 ماه آوريل 2019 برابر با 19 فروردين ماه 1398

پخش سخنان مادر ريحانه جباری شعله پاکروان در مورد نقض حقوق بشر در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد..

 

 

گفتگوی روز يکشنبه 7 ماه آوريل 2019 با جناب مسعود مويدی

گفتگو با جناب مسعود مويدی درمورد سيل ومديريت بحران در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 7 ماه آوريل 2019 برابر با 18 فروردين ماه 1398

گفتگو با جناب مسعود مويدی درمورد سيل ومديريت بحران در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 1 ماه آوريل 2019 برابر با 12 فروردين 1398

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 31 ماه مارس 2019 برابر با 11 فروردين ماه 1398

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد سيل اخيرکه نتيجه کار کرد ج ا و بررسی پرونده چهل ساله رژيم جنايتکار آخوندی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک ککنيد.

گفتگوی روز يکشنبه 31 ماه مارس 2019 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد سيل اخير نتيجه کار کرد ج ا و بررسی پرونده چهل ساله رژيم جنايتکار آخوندی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 25 ماه مارس 2019 برابر با 5 فروردين ماه 1398

پخش پيام نوروزی سپيده قليان و پريسا پوينده.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 24 ماه مارس 2019 با جناب جواد صنم راد

برنامه ای نوروزی باهمکاری جناب جواد صنم راد در مورد حافظ.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 24 ماه مارس 2019 برابر با 4 فروردين ماه 1398

برنامه ای نوروزی باهمکاری جناب جواد صنم راد در مورد حافظ.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.