برنامه روز یکشنبه 31 مارس 2024 برابر با 12 فروردین ماه 1403

دکتر شیردخت زیارتی :آینده مطلوب برای ایران: نوع جمهوری، نوع جدایی دین از سیاست، نوع استراتژی برای رعایت برابری جنسیتی و منطقه ای در ایران، نوع اقتصاد سوسیال دموکرات و بازار بنیان

برنامه روز یکشنبه 10 مارس 2024 برابر با 20 اسفند ماه 1402

گفتگو با دکتر شیردخت زیارتی، دکتر مدیس توکلی و جناب فرهنگ قاسمی، آیا تبعیض مثبت برای دستیابی زنان به حقوق برابر لازم است؟ به مناسبت روز جهانی زن هشت مارس