برنامه روز یکشنبه 8 ماه نوامبر 2020 برابر با 18 آبانماه 1399

گفتگو با خانم خدیجه مقدم فعال مدنی، محیط زیستی، فمنیستی و کمپین یک ملیون امضا در مورد کتابش به نام گذر عاشقانه عمر.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 8 ماه نوامبر 2020 با خانم خدیجه مقدم

گفتگو با خانم خدیجه مقدم فعال مدنی، محیط زیستی، فمنیستی و کمپین یک ملیون امضا در مورد کتابش به نام گذر عاشقانه عمر.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 1 ماه نوامبر 2020 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد درمورد دمکراسی وموانع برقرار شدن آن در ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه1ماه نوامبر 2020 برابر با 11 آبانماه 1399

گفتگو با جناب جواد صنم راد درمورد دمکراسی وموانع برقرار شدن آن در ایران.

برای دانلود فایل صوتی رو فلش کلیک کنید.