بایگانی نویسنده: admin

مصاحبه روز يکشنبه 3 ماه دسامبر 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری در مورد شرايط  بحرانی رژيم در شکست در يمن و دادگاه رضا ضراب.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 3 ماه دسامبر 2017 برابر با 12 آذر ماه 1396

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کاری در مورد شرايط  روز ايران و بحران جنگ يمن و دادگاه رضا ضراب.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 27 ماه نوامبر 2017 برابر با 6 آذر ماه 1396

پخش سخنان پرستو فروهر در مورد سالگرد کشتار زنده يادان فروهرها.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 26 نوامبر 2017 با جناب مسعود موُّيدی

گفتگو با جناب مسعود موُّيدی در مورد شرايط دکتر مهدی خزعلی و اتفاقات روز ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 26 ماه نوامبر 2017 برابر با 5 آذر ماه 1396

گفتگو با جناب مسعود مويدی در مورد شرايط دکتر مهدی خزعلی و شرايط روز ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 20 نوامبر 2017 برابر با 29 آبانماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 19نومبر 2017 با جناب دکتر محمود اميری مقدم

گفتگو با جناب دکتر محمود اميری مقدم درمورد قطعنامه صادر شده از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل درمورد شرايط ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 19 ماه نومبر 2017 برابر با 28 آبان 1396

گفتگو با جناب دکتر محمود اميری مقدم در مورد قطعنامه صادر شده از کمسيون حوق بشر در رابطه با ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فش کليک  کنيد.

برنامه روز دوشنبه 13 ماه نوامبر 2017 برابر با 22 آبانماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 12 ماه نوامبر 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری  فعال حقوق کارگری در مورد وضعيت رژيم و نقش سپاه پاسداران و حزب الله.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.