مصاحبه

مصاحبه روز يکشنبه 23 آوريل 2017 با جناب دکتر شعله سعدی

گفتگو باجناب دکتر قاسم شعله سعدی در مورد رد صلاحيت او از کانديداتوری رياست جمهوری انتخابات 1396.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 23 آوريل 2017 با جناب دکتر مهدی خزعلی

گفتگو با جناب دکتر مهدی خزغلی در مورد رد صلاحيتش برای کانديداتوری در انتخابات 1396.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 16 ماه آوريل 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری در مورد سردار بی بی مريم بختياری

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 16 آوريل 2017 با جناب دکتر مهدی خزعلی

گفتگو با جناب دکتر مهدی جزعلی در مورد کانديداتوريش برای رياست جمهوری 1396.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 9 آوريل 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 9 آوريل 2017 با فاطمه اختصاری

گفتگو با فاطمه اختصاری شاعر و هنرمند کشورمان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 26 ماه مارس 2017 با جناب مزدا شاهانی

گفتگو با هنرمند کشورمان جناب مزدا شاهانی در مورد فرهنگ موسيقی و ادبيات.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشبه 12 مارس2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری مقيم بلژيک.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 26 فوريه 2017 با جناب سيد مهدی موسوی

گفتگو با جناب سيد  مهدی موسوی پدر شعر و غزل پست مدرن ايران و برخورد رژيم با افراد ی مانند او.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 19 فوريه 2017 با جناب هاشم خواستار

گفتگو با جناب هاشم خواستار از کانون صنفی معلمان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE

Copyright © 2015 radiopars.org