مصاحبه

گفتگوی روزیکشنبه 6 ماه مارس 2022 با خانم دکتر نیره انصاری

گفتگو با خانم دکتر نیره انصاری کارشناس حقوق بین الملل در مورد اوکرایین.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 27 ماه فوریه 2022 با جناب محسن نجات حسینی

گفتگو با جناب محسن نجات حسینی در مورد کتاب جدیدش “مجاهدین” سازمان دینمداری که مارکسیست شد.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کید.

گفتگوی روز یکشنبه 27 ماه فوریه 2022 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد درمورد اوکرایین.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 20 فوریه 2022 با جناب دکتر رضا هازلی

گفتگو با جناب دکتر رضا هازلی در مورد کتاب پول خون اثر آری بن مناشه ونقش صهیونیسم دربه قدرت رساندن خمینی و مسلط کردن آخوند ها بر مردم ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 13 ماه فوریه 2022 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با حناب جواد صنم راد در موردجدا شدن اوکراین از شوروی وعلت  شرایط فعلی تهدید جنگی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روزیکشنبه 6 ماه فوریه 2022 با جناب دکتر حسین موسویان

گفتگو با جناب دکترحسین موسویان عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در داخل در مورد دست آورد 22 بهمن 57.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 6 ماه فوریه 2022 با جناب مهندس طبرزدی

گفتگو با جناب مهندس طبرزدی سخنگوی جبهه دمکراتیک ایران در مورد فراخوان شب 22 بهمن .

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 23 ماه ژانویه 2022 با جناب حسن بیات

گفتگو با جناب حسن بیات مسول انجمن فرهنگی ایران و سوییس در ژنو و عضوسازمان جبهه ملی ایران خارج از کشور وحزب سوسیال دمکرات مدافع حقوق بشر.

برای دانود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید

گفتگوی روز یکشنبه 16 ژانویه 2022 با خانم اکرم هدایتی

گفتگوی خانم دکتر ناهید حسینی با خانم اکرم هدایتی معلم ریاضی در مورد سند تحول بنیادین آموزشی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 9 ماه ژانویه 2022 با خانم اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست

گفتگو با خانم اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE

Copyright © 2015 radiopars.org