مصاحبه

گفتگوی روز يکشنبه 22 سپتامبر 2019 با خانم ستاره سهيلی

گفتگو با ستاره سهيلی هنرمند بازيگر تاتر.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگوی روز يکشنبه 22 سپتامبر 2019 با جناب نسيم خاکسار

گفتگو با جناب نسيم خاکسار نويسنده و شاعر.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگوی روز يکشنبه 8 ماه سپتامبر 2019 با جناب مسعود مويدی

گفتگو با جناب مسعود مويدی در مورد محمدعلی نجفی و قتل همسرش و چرا در ايران انقلاب نميشود.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگوی روز يکشنبه 8 ماه سپتامبر 2019 با جناب عيسی بازيار

گفتگو با جناب عيسی بازيار در مورد کتابش« هنوز از اوکاليپتوسهای يونسکو خون ميچکد.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگوی روز دوشنبه 2 ماه سپتامبر 2019 با خانم کانی محمدی

گفتگو  با خانم کانی محمدی خواهر زندانی رژيم زهرا محمدی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگو روز يکشنبه 25 اوت 2019 با جناب مسيحا رشيدی

گفتگو با جناب مسيحارشيدی و خواندن سروده اش.

برای دالود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگوی روز يکشنبه 25 ماه اوت 2019 با جناب غلامرضا محمدی

گفتگو با جناب غلامرضا محمدی در مورد وقايع اخير در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

 

 

گفتگوی روز يکشنبه 14 ماه ژوئيه 2019 با جناب مسعود مويدی

گفتگو با جناب مسعود مويدی در مورد فرهنگ سازی مردم ايران برای تغير شرايط فعلی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگوی روز يکشنبه 14 ماه ژوئيه 2019 با جناب بيژن افتخاری

گفتگو با جناب دکتر بيژن افتخاری درمورد روند شرايط اقتصادی در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگوی روز يکشنبه 7 ماه ژوئيه 2019 با جناب مسعود مويدی

گفتگو با جناب مسعود مويدی در مورد شرايط فعلی سياسی ايران و فرهنگ فعلی مردم در مقابل اين شرايط.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.