مصاحبه

گفتگوی روز يکشنبه 7 ماه ژوئيه 2019 با جناب مسعود مويدی

گفتگو با جناب مسعود مويدی در مورد شرايط فعلی سياسی ايران و فرهنگ فعلی مردم در مقابل اين شرايط.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگوی روز دوشنبه 2 ماه ژوئيه 2019 بانسرين رمضانعلی

گفتگو با خانم نسرين رمضانعلی در مورد نمايش نقاب و روسری در شهر کلن آلمان و حرکت اعتراضی که انجام داده اند.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگوی روز دوشنبه 2ماه ژوئيه 2019 با شهلا دانشفر

گفتکو با خانم شهلا دانشفر در مورد آکسيون روز 17 ژوئن درجلوی سازمان ملل وسازمان کار  ILO.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگوی روز يکشنبه 30 ماه ژوئن 2019 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد روند شرايط اقتصادی جهان و اثراتس براقتصاد ايران.

برای دانلود فايل صوتی وی فلش کليک کنيد.

گفتگوی روز يکشنبه 30 ماه ژوئن 2019 باجناب سالار عبادی

گفتگو با جناب سالار عبادی  ژورناليست در ايران درمورد شرايط فعلی ايران واينکه آيا برخورد نظامی با ايران انجام خواهد گرفت.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگوی روز يکشنبه 23 ماه ژوئن 2019 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد شرايط اقتصادی جهان و تاثيرش بر اقتصاد ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگوی روز يکشنبه 23 ماه ژوئن 2019 با جناب مسعود مويدی

گفتگو با جناب مسعود مويدی درمورد شرايط فعلی ايران و احتمال برخورد نظامی امريکا و نقش مردم برای بهبود شرايط خود.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگوی روز يکشنبه 16 ماه ژوئن 2019 با جناب جواد صنم راد

پاسخ جناب جواد صنم راد در مورد سوال شنونده راديو: آيا اعتقاد به دنيای پس ازمرگ ندارد؟ و درمورد کمونيسم، سوسياليسم وسرمايه داری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگوی روز يکشنبه 9 ماه ژوئن 2019 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد و اينکه دشمن اصلی ما مردم ايران کيست.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگوی روز يکشنبه 2 ماه ژوئن 2019 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد مذاکرات حاکميت آخوندی  با امريکا و خطر جنگ +  بررسی کشته شدن ميترا استاد به دست محمد نجفی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.