مصاحبه

مصاحبه روز يکشنبه 5 ماه فوريه 2017 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در موردشرايط بحرانی فعلی و خطر جنگ با ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 5 ماه فوريه 2017 با جناب ابراهيم احراری

گفتگو باجناب ابراهيم احراری در مورد شرايط اسفناک اهل سنت در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 29 ژانويه 2017 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد سياست خارجی ترامپ در رابطه با ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 29 ژانويه 2017 با جناب زرتشت احمدی راغب

گفتگو با جناب زرتشت احمدی راغب در مورد شرايط زندانی شدن خودش و بقيه زندانيان سياسی و نظرش در مورد  سياست خارجی ترامپ در رابطه با مردم ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 22 ژانويه 2017 با جناب جواد صنمراد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد رياست جمهوری ترامپ و سياست اقتصاديش.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 15 ژانويه 2017 با جناب انور ميرستاری

گفتگو با جناب انور ميرستاری مسئول ارتباطات جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائيک.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 18 دسامبر 2016 با جناب عيسی بازيار

گفتگو با جناب عيسی بازيار در مورد مين و اثرات آن.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 11 ماه دسامبر 2016 با جناب آبتين آيينه

مناظره جناب آبتين آيينه با جناب اوکتا قلی وند.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 4 ماه دسامبر 2016 با جناب مرتضی اسماعيلی پور

گفتگو با جناب مرتضی اسماعيلی پور از بهائی نيوز.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 27 ماه نوامبر 2016 با جناب محمد نوريزاد

گفتگو با جناب محمد نوريزاد فعال سياسی، کارگردان و روزنامه نگار در مورد مسايل مختلف.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE

Copyright © 2015 radiopars.org