مصاحبه

مصاحبه روز يکشنبه 28 ماه می 2017 با جناب منوچهر شفايی

گفتگو با جناب منوچهر شفايی فعال حقوق بشر، روزنامه نگار وبنيانگدار کانون دفاع از حقوق بشر در ايران.

برادی دانلو فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 14ماه می2017 با جناب جواد صنم راد.

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد نمايش انتخاباتی 1396.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 14 ماه می 2017 با جناب اميرعباس فخرآور

گفتگو با جناب اميرعباس فخرآور در مورد نمايش انتخابات 1396.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 7 ماه می 2017 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد نمايش انتخابات.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 7 ماه می 2017 با جناب حميدرضا توسليان

گفتگو با جناب حميدرضا توسليان از آسيب ديدگان فاجعه کهريزک.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 30 آوريل 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مناظره دکتر مهدی خزعلی با آرمان چاروستائی آوريل 2017

گفتگوی رضا اميری با دکتر مهدی خزعلی و آرمان چاروستائی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 23 آوريل 2017 با جناب دکتر شعله سعدی

گفتگو باجناب دکتر قاسم شعله سعدی در مورد رد صلاحيت او از کانديداتوری رياست جمهوری انتخابات 1396.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 23 آوريل 2017 با جناب دکتر مهدی خزعلی

گفتگو با جناب دکتر مهدی خزغلی در مورد رد صلاحيتش برای کانديداتوری در انتخابات 1396.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 16 ماه آوريل 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری در مورد سردار بی بی مريم بختياری

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org