مصاحبه

مصاحبه روز يکشنبه 16 آوريل 2017 با جناب دکتر مهدی خزعلی

گفتگو با جناب دکتر مهدی جزعلی در مورد کانديداتوريش برای رياست جمهوری 1396.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 9 آوريل 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 9 آوريل 2017 با فاطمه اختصاری

گفتگو با فاطمه اختصاری شاعر و هنرمند کشورمان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 26 ماه مارس 2017 با جناب مزدا شاهانی

گفتگو با هنرمند کشورمان جناب مزدا شاهانی در مورد فرهنگ موسيقی و ادبيات.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشبه 12 مارس2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری مقيم بلژيک.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 26 فوريه 2017 با جناب سيد مهدی موسوی

گفتگو با جناب سيد  مهدی موسوی پدر شعر و غزل پست مدرن ايران و برخورد رژيم با افراد ی مانند او.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 19 فوريه 2017 با جناب هاشم خواستار

گفتگو با جناب هاشم خواستار از کانون صنفی معلمان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 5 ماه فوريه 2017 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در موردشرايط بحرانی فعلی و خطر جنگ با ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 5 ماه فوريه 2017 با جناب ابراهيم احراری

گفتگو باجناب ابراهيم احراری در مورد شرايط اسفناک اهل سنت در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 29 ژانويه 2017 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد سياست خارجی ترامپ در رابطه با ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.