مصاحبه

مصاحبه روز يکشنبه 30 ماه اکتبر 2016 با جناب آبتين آيينه

گفتگو با جناب آبتين آيينه در مورد سواستفاده از نام کورش بزرگ توسط طرفداران دوران (طلائی خمينی)

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 16 اکتبر 2016 با جناب اميد عليشناس

گفتگو با جناب اميد عليشناس فعال حقوق مدنی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 16 اکتبر 2016 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب  جوادصنم راد در مورد نشست لوزان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 9 اکتبر 2016 با جناب جواد صنم راد

توضيحات جناب جواد صنم راد در مورد رندی در اشعار حافظ.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 9 اکتبر 2016 با جناب حامد نادری

گفتگو با جناب حامد نادری ازقربانيان فاجعه سال 88 وزندانی سياسی کهريزک

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 2 اکتبر 2016 با جناب جوادصنم راد

توضيحات جناب جواد صنم راد در مورد ايهام در اشعار حافظ و سواستفاده از آن.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 25 سپتامبر 2016 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد بحران سوريه

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 18 سپتامبر 2016 با جناب حميد حجارها

گفتکو با جناب حميدحجارها از قربانيان کهريزک سال 88

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 4 ماه سپتامبر 2016 با خانم ابراهيمی همسر زندانی سياسی آرش صادقی.

گفتگو با  خانم ابراهيمی همسر زندانی سياسی آرش صادقی.

برای دانلود فال صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 21 ماه اوت 2016 با جناب محمد مهدوی فر

گفتگو با جناب محمد مهدوی فر فعال مدنی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.