مصاحبه

مصاحبه روز يکشنبه 30 آوريل 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مناظره دکتر مهدی خزعلی با آرمان چاروستائی آوريل 2017

گفتگوی رضا اميری با دکتر مهدی خزعلی و آرمان چاروستائی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 23 آوريل 2017 با جناب دکتر شعله سعدی

گفتگو باجناب دکتر قاسم شعله سعدی در مورد رد صلاحيت او از کانديداتوری رياست جمهوری انتخابات 1396.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 23 آوريل 2017 با جناب دکتر مهدی خزعلی

گفتگو با جناب دکتر مهدی خزغلی در مورد رد صلاحيتش برای کانديداتوری در انتخابات 1396.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 16 ماه آوريل 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری در مورد سردار بی بی مريم بختياری

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 16 آوريل 2017 با جناب دکتر مهدی خزعلی

گفتگو با جناب دکتر مهدی جزعلی در مورد کانديداتوريش برای رياست جمهوری 1396.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 9 آوريل 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 9 آوريل 2017 با فاطمه اختصاری

گفتگو با فاطمه اختصاری شاعر و هنرمند کشورمان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 26 ماه مارس 2017 با جناب مزدا شاهانی

گفتگو با هنرمند کشورمان جناب مزدا شاهانی در مورد فرهنگ موسيقی و ادبيات.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشبه 12 مارس2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری مقيم بلژيک.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.