مصاحبه

مصاحبه روز يکشنبه 20 اوت 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال سياسی وحقوق بشر در مورد دو فاجعه تاريخی کودتای 28 مرداد وآتش سوزی سينما رکس آبادان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 20 اوت 2017 با جناب مسعود مويدی

گفتگو باجناب مسعود مويدی مسئول کمپين ” جای صدا در زندان نيست ” برای آزادی دکتر مهدی خزعلی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 9 ماه ژوئيه 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری در مورد سالگرد  فاجعه 18 تير 1378

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

 

مصاحبه روز يکشنبه 9 ماه ژوئيه 2017 با جناب جليل آزاديخواه

 گفتگو با جليل آزاديخواه سخنگوی کمپين حمايتی از رامين حسين پناهی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 25 ماه ژوئن 2017 با جناب مهدی نخل احمدی

گفتگو با جناب مهدی نخل احمدی فعال سياسی و تحليلگر.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 25 ماه ژوئن 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری در مورد حوادث اخير در رابط با رژيم ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 18 ماه ژوئن 2017 با جناب دکتر حسن نايب هاشم

گفتگو با جناب دکتر حسن نايب هاشم در مورد نشست ادواری حقوق بشردر سازمان ملل.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 11 ماه ژوئن 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری در مورد حملات تروريستی اخير.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنیه 11 ماه ژوئن 2017 با جناب دکترمهدی خزعلی

گفتگو با جناب دکتر مهدی خزعلی در مورد حوادث تروريستی اخير.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 28 ماه می 2017 با جناب منوچهر شفايی

گفتگو با جناب منوچهر شفايی فعال حقوق بشر، روزنامه نگار وبنيانگدار کانون دفاع از حقوق بشر در ايران.

برادی دانلو فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.