مصاحبه

مصاحبه روز يکشنبه 7 ژانويه 2018 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری در رابطه با شرايط روز ايران.

برای دانلود  فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 7 ژانويه 2018 با جناب مسعود موّيدی

گفتگو با جناب مسعود موّيدی فعال حقوق مدنی در مورد شرايط روز ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد

مصاحبه روز يکشنبه 31 دسامبر 2017 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد شورش و جنبش همگانی مردم در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 31 دسامبر 2017 با جناب هاشم خواستار

گفتگو با جنای خواستار در مورد شرايط جنبش مردم و تظافرات.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 24 ماه دسامبر 2017 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد نگاه اسلام به دولت.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 24 ماه دسامبر 2017 با جناب زرتشت احمدی راغب

گفتگو با جناب راغب در مورد اثرات زلزله تهران و شرايط زندانيان سياسی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 17ماه دسامبر 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری در مورد شرايط بحرانی ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 10 ماه دسامبر 2017 با جناب دکتر حسن نايب هاشم

گفتگو با جناب دکتر حسن نايب هاشم فعال حقوق بشر در شورای حقوق بشر سازمان ملل.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 3 ماه دسامبر 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری در مورد شرايط  بحرانی رژيم در شکست در يمن و دادگاه رضا ضراب.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 26 نوامبر 2017 با جناب مسعود موُّيدی

گفتگو با جناب مسعود موُّيدی در مورد شرايط دکتر مهدی خزعلی و اتفاقات روز ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.