مصاحبه

مصاحبه روز يکشنبه 20 ماه می 2018 با جناب دکتر مهدی خزعلی

گفتگوبا جناب دکتر مهدی خزعلی در  مورد  اعتراضات در کازرون وخواسته های مردم.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 20 ماه می 2018 با جناب مسعود مويدی

گفتگوباجناب مسعود مويدی در مورد شورش در کازرون وخواسته های مردم.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 13ماه آوريل 2018 با جناب غلامرضا محمدی.

گفتگو باجناب غلامرضا محمدی کنشگر سياسی در مورد برجام.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 16 آوريل 2018 با جناب امين بيات

گفتگو با جناب امين بيات فعال سياسی درمورد دو نشست لندن و کلن.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک گنيد.

مصاحبه روز يکشنبه22 آوريل 2018 با جناب آبتين آيينه.

گفتگو با جناب آبتين آيينه در مورد رويداد های روز در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 22 آوريل 2018 با جناب رضا ذوقی

گفتگو با جناب رضا ذوقی قربانی فاجعه کهريزک در مورد دستگيری سعيد مرتضوی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 15 آوريل 2018 با جناب امجد حسين پناهی

گفتگو با برادر رامين حسين پناهی زندانی سياسی محکوم به اعدام.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 15 آوريل 2018 با جناب جواد صنم راد

گفتگو باجناب جواد صنم راد در مورد مسائل روز ايران و منطقه.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 8 آوريل 2018 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد درمورد اقتصاد و  حمايت از توليد داخلی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 1 آوريل 2018 با جناب جواد صنم راد

توضيحات جناب جوادصنم راد در مورد اينکه آيا رژيم غير ايدئولوژيک وجود دارد و مبارزه طبقاتی به ايدئولوژی خاصی اشاره دارد؟

 

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.