مصاحبه

مصاحبه روز يکشنبه 4 ماه مارس 2018 باجناب زرتشت احمدی راغب

گفتگو با  جناب زرتشت احمدی راغب در مورد وقايع روز ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 4 ماه مارس 2018 باجناب غلام عسگری

گفتگو باجناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری در مورد وقايع روز  ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز دوشنبه 26 فوريه 2018 با خانم نسرين رمضانعلی

گفتگو با نسرين رمضانعلی فعال سياسی در موردجنبش زنان در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 25 فوريه 2018 با جناب مسعود موّيدی

گفتگو با جناب مسعود مويّدی فعال سياسی در مورد نامه احمدی نژاد.

برای دانلود فايل صوتی روی  فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 11 فوريه 2018 با جناب زرتشت احمدی راغب

گفتگو با جناب زرتشت احمدی راغب فعال حقوق مدنی در ايران و ارزيابی او از دهه زجر و 22 بهمن.

برای دانلود فايل صوتی رو فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 8 ماه ژانويه 2018 با جناب غلام عسگری

گفتگو باجناب غلام عسگری در مورد نقض فاحش حقوق بشر  وشرايط بازداشتيها در ايران و نهايتا چاره کار.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 8 ماه ژانويه 2018 با جناب نادر زندی

گفتگو با جناب نادر زندی در مورد شرايط و حقوق کارگران در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه21 ژانويه 2018 با جناب آرمان چاروستائی

گفتگوبا جناب آرمان چاروستائی در مورد شرايط فعلی در ايران و استراتژی پيشنهادی .

برای  دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 14 ژانويه 2018 با جناب محمد نجفی وکيل پايه يک دادگستری

گفتگو با جناب محمد نجفی وکيل پايه يک دادگستری در مورد کشته شدن جوان شکنجه شده در زندان اوين.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

 

مصاحبه روز يکشنبه 14 ژانويه 2018 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنمراد در مورد وقايع اخیر در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.