مصاحبه

مصاحبه روز يکشنبه 8 ماه ژانويه 2018 با جناب غلام عسگری

گفتگو باجناب غلام عسگری در مورد نقض فاحش حقوق بشر  وشرايط بازداشتيها در ايران و نهايتا چاره کار.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 8 ماه ژانويه 2018 با جناب نادر زندی

گفتگو با جناب نادر زندی در مورد شرايط و حقوق کارگران در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه21 ژانويه 2018 با جناب آرمان چاروستائی

گفتگوبا جناب آرمان چاروستائی در مورد شرايط فعلی در ايران و استراتژی پيشنهادی .

برای  دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 14 ژانويه 2018 با جناب محمد نجفی وکيل پايه يک دادگستری

گفتگو با جناب محمد نجفی وکيل پايه يک دادگستری در مورد کشته شدن جوان شکنجه شده در زندان اوين.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

 

مصاحبه روز يکشنبه 14 ژانويه 2018 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنمراد در مورد وقايع اخیر در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 7 ژانويه 2018 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری در رابطه با شرايط روز ايران.

برای دانلود  فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 7 ژانويه 2018 با جناب مسعود موّيدی

گفتگو با جناب مسعود موّيدی فعال حقوق مدنی در مورد شرايط روز ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد

مصاحبه روز يکشنبه 31 دسامبر 2017 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد شورش و جنبش همگانی مردم در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 31 دسامبر 2017 با جناب هاشم خواستار

گفتگو با جنای خواستار در مورد شرايط جنبش مردم و تظافرات.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 24 ماه دسامبر 2017 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد نگاه اسلام به دولت.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.