مصاحبه

مصاحبه روز يکشنبه 1 ماه اکتبر 2017 با جناب مسعود مويدی

گفتگو با جناب مسعود مويدی در مورد شرايط دکتر مهدی خزعلی و همه پرسی در اقليم کردستان عراق.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 24سپتامبر 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو باجناب غلام عسگری در مورد شرايط حقوق بشر در ايران و در مورد اعتصاب غذای رضا شهابی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 16 ماه سپتامبر 2017 با جناب مهدی برنو.

گفتگو با فعال حقوق بشر جناب مهدی برنو.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز دوشنبه 11 ماه سپتامبر 2017 با پريسا فرجی

گفتگو با خانم پريسا فرجی از گروه عرفان حلقه در مورد جناب محمد طاهری.

برای دانلود بايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 10 ماه سپتامبر 2017 با جناب سام محمودی سرابی

گفتگو با جناب سام محمودی سرابی سردبير آمدنيوز.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 3 ماه سپتامبر 2017 با جناب مسعود مؤيدی

گفتگو با جناب مسعود مؤيدی سخنگوی کمپين اعتصاب غذای دکتر مهدی خزعلی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 3 ماه سپتامبر 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق بشر کارگری در مورد اعتصاب غذای زندانيان سياسی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 20 اوت 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال سياسی وحقوق بشر در مورد دو فاجعه تاريخی کودتای 28 مرداد وآتش سوزی سينما رکس آبادان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 20 اوت 2017 با جناب مسعود مويدی

گفتگو باجناب مسعود مويدی مسئول کمپين ” جای صدا در زندان نيست ” برای آزادی دکتر مهدی خزعلی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 9 ماه ژوئيه 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری در مورد سالگرد  فاجعه 18 تير 1378

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

 

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.