مصاحبه

مصاحبه روز يکشنبه22 آوريل 2018 با جناب آبتين آيينه.

گفتگو با جناب آبتين آيينه در مورد رويداد های روز در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 22 آوريل 2018 با جناب رضا ذوقی

گفتگو با جناب رضا ذوقی قربانی فاجعه کهريزک در مورد دستگيری سعيد مرتضوی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 15 آوريل 2018 با جناب امجد حسين پناهی

گفتگو با برادر رامين حسين پناهی زندانی سياسی محکوم به اعدام.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 15 آوريل 2018 با جناب جواد صنم راد

گفتگو باجناب جواد صنم راد در مورد مسائل روز ايران و منطقه.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 8 آوريل 2018 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد درمورد اقتصاد و  حمايت از توليد داخلی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 1 آوريل 2018 با جناب جواد صنم راد

توضيحات جناب جوادصنم راد در مورد اينکه آيا رژيم غير ايدئولوژيک وجود دارد و مبارزه طبقاتی به ايدئولوژی خاصی اشاره دارد؟

 

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 18 مارس 2018 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد سالی که گدشت.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 11 ماه مارس 2018 با خانم آينده آزاد

گفتگو با خانم آينده آزاد فعال سياسی و حقوق بشری در مورد  روز جهانی زن در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز دوشنبه 5 ماه مارس 2018 با خانم فاطمه اختصاری

گفتگو با خانم فاطمه اختصاری در مورد کتاب شعرش و جنبش زنان در شرايط فعلی در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 4 ماه مارس 2018 باجناب زرتشت احمدی راغب

گفتگو با  جناب زرتشت احمدی راغب در مورد وقايع روز ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.