مصاحبه

مصاحبه روز يکشنبه 15 ماه اکتبر 2017 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد يکصدمين سالگرد انقلاب اکتبر روسيه1917 و نقش زنان در آن.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 8 اکتبر 2017 با جناب هاشم خواستار.

گفتگو با جناب هاشم خواستار نماينده کانون صنفی معلمان در استان خراسان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 8 اکتبر 2017 با جناب جواد صنم راد.

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد شکست رژيم اسلامی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کلک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 1 ماه اکتبر 2017 با جناب جواد صنمراد

گفتگو با جناب جواد صنمراد در مورد جدايی اقليم کردستان عراق و پيامد های آن.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 1 ماه اکتبر 2017 با جناب مسعود مويدی

گفتگو با جناب مسعود مويدی در مورد شرايط دکتر مهدی خزعلی و همه پرسی در اقليم کردستان عراق.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 24سپتامبر 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو باجناب غلام عسگری در مورد شرايط حقوق بشر در ايران و در مورد اعتصاب غذای رضا شهابی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 16 ماه سپتامبر 2017 با جناب مهدی برنو.

گفتگو با فعال حقوق بشر جناب مهدی برنو.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز دوشنبه 11 ماه سپتامبر 2017 با پريسا فرجی

گفتگو با خانم پريسا فرجی از گروه عرفان حلقه در مورد جناب محمد طاهری.

برای دانلود بايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 10 ماه سپتامبر 2017 با جناب سام محمودی سرابی

گفتگو با جناب سام محمودی سرابی سردبير آمدنيوز.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 3 ماه سپتامبر 2017 با جناب مسعود مؤيدی

گفتگو با جناب مسعود مؤيدی سخنگوی کمپين اعتصاب غذای دکتر مهدی خزعلی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.