آرشیو رادیو

برنامه روز يکشنبه 17 ماه فوريه 2019 برابر با 28 بهمن ماه 1397

گفتگو با جناب مسعود مويدی در مورد چهل سالگی رژيم جمهوری اسلامی و دستاورد های آن.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 11 ماه فوريه 2019 برابر با 22 بهمن ماه 1397

با همکاری خانمها اديب زاده و جهانتاب.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 10 ماه فوريه 2019 برابر با 21 بهمن ماه 1397

گفتگو با جناب غلامرضا محمدی در مورد 22 بهمن و دستاورد های اپوزيسيون خارج از کشور.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 4 ماه فوريه 2019 برابر با 15 ماه بهمن 1397

با همکاری سحر ادیب زاده.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روزيکشنبه 3 ماه فوريه 2019 برابر با 14 بهمن ماه 1397

گفتگو با جناب دکتر هوشنگ امير احمدی در مورد شرايط فعلی ايران و راه برونرفت از اين بحران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 28 ماه ژانويه 2019 برابر با 8 دی ماه 1397

پخش سخنان زهرا نويدی قربانی جنسی نماينده شهر ملکان قبل از به قتل رسيدن.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 27 ماه ژانويه 2019 برابر با 7 دی ماه 1397

گفتگو با جناب  دکتر مهدی خزعلی در مورد دستاورد های نظام در چهل سالگی رژيم آخوندی.+ گفتگو با خانم سودابه نامدار زنگنه همسر حميد امينی زندانی سياسی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه21 ژانويه 2019 برابر با 1 بهمن ماه 1397

با همکاری خانمها سحراديب زاده +  جهانتاب از ايران درمورد نقض مضاعف حقوق زنان در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 20 ژانويه 2019 برابر با 30 دی ماه 1397

گفتگو با جناب آرش شاهتيموری در مورد نقش اپوزيسيون خارج از کشور در راستای سرنگونی رژيم آخوندی + گفتگو با خانم پريسا پوينده مسئول کميته مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 14 ژانويه 2019 برابر با 24 دی ماه 1397

باهمکاری سحر اديب زاده وگفتگو با خانم فاطمه اختصاری در مورد کتابش به نام “تبر”.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.