آرشیو رادیو

برنامه روز يکشنبه 6 ماه ژانويه 2019 برابر با 16 دیماه 1397

پخش کاری از جناب همنشين بهار “عهد نامه مفصل” در دوره قاجار.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 31 ماه دسامبر 2018 برابر با 10 دیماه 1397

با همکاری سحر اديب زاده.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 17 ماه دسامبر 2018 برابر با 26 آذر ماه 1397

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 16 ماه دسامبر 2018 برابر با 25 آذر ماه 1397

گفتگو با جناب زرتشت احمدی راغب در مورد کشته شدن زندانی سياسی در اعتصاب غذا وحيد صيادی نصيری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 9 دسامبر 2018 برابر با 18 آذرماه 1397

گفتگو با جناب دکتر محمو اميری مقدم در مورد شرايط حقوق بشر در ايران + خانم پريسا پوينده در مورد کارزار کميته مبارزه برای آزادی زندانيان سياسسی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد

برنامه روز دوشنبه 3 دسامبر 2018 برابر با 12 آذر ماه 1397

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 2 ماه دسامبر 2018 برابر با 11 آذر ماه 1397

پخش کاری از زنده ياد عليرضا رضايی و گفتگو باجناب حسن معارفی پور در مورد شرايط کارگران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 26 ماه نوامبر 2018 برابر با 4 آذرماه 1397

با همکاری خانم اديب پور.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 25 ماه نوامبر 2018 برابر با 4 آذر ماه 1397

گفتگو با خانم آينده آزاد در مورد روز 25 نوامبر روز جهانی عليه خشونت بر زنان+ گفتگو با جناب آبتين آيينه در مورد نقش اپوزسيون درراستای سرنگونی رژيم جهل و جنون.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 19 ماه نوامبر 2018 برابر با 28 آباماه 1397

با همکاری خانم ادیب زاده.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.