آرشیو رادیو

برنامه روز دوشنبه 20 ماه می 2019 برابر با 30 ارديبهشت ماه 1398

گفتگو با جهانتاب در باره شرايط بهنام ابراهيم زاده فعال  کارگری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 19ماه می2019 برابر با 29 ارديبهشت ماه 1398

گفتگو باجناب دکتر بيژن افتخاری در مورد عمليات تروريستی انفجار در کشتی های نفتی در بندر فجيره.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 13 ماه می2019 برابر با 23 ارديبهشت ماه 1398

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 12 ماه می 2019 برابر با 22 ارديبهشت ماه 1398

گفتگو با جناب دکتر  بيژن افتخاری و تحليل ايشان در مورد علت  وارد شدن نام سپاه پاسدران در ليست تروريستها توسط دولت امريکا  و تاثير آن بر شرايط اقتصادی در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 6 ماه می 2019 برابر با 16 ارديبهشت ماه 1398

گفتگو با خانم نسرين رمضانعلی فعال سياسی وحقوق کارگری درمورد اول  ماه می روزجهانی کارگر.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 5 ماه می2019 برابر با 15ارديبهشت ماه 1398

گفتگو با جناب بهنام ابراهيم زاده  فعال کارگری و حقوق کودکان و زندانی سياسی سابق در مورد بيماری فرزندش نيما +جناب انوش آزاد در مورد سواستفاده آخوندها از مذهب برای استثمار مردم ايران ، متقاضی پناهندگی در ترکيه.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 29 ماه آوريل 2019 برابر با 9 ارديبهشت ماه 1398

برنامه روز يکشنبه 28 ماه آوريل 2019 برابر با 8 ارديبهشت ماه 1398

گفتگوباجناب محمد زمان درياباری وکيل جناب محمد طاهریدر مورد ششرايط فعلی ايشان + گفتگو با جناب غلامرضا محمدی در مورد شرايط فعلی رژيم  و موقعيت سپاه پاسداران.

برای دانلود فيل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 22 ماه آوريل 2019 برابر با 2 ارديبهشت ماه 1398

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 21 ماه آوريل 2019 برابر با 1 ارديبهشت 1398

گفتگو با جناب دکتر مهدی خزعلی در مورد قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در ليست تروريستی از طرف امريکا.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک  کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.