آرشیو رادیو

برنامه روز دوشنبه 6 ماه می 2019 برابر با 16 ارديبهشت ماه 1398

گفتگو با خانم نسرين رمضانعلی فعال سياسی وحقوق کارگری درمورد اول  ماه می روزجهانی کارگر.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 5 ماه می2019 برابر با 15ارديبهشت ماه 1398

گفتگو با جناب بهنام ابراهيم زاده  فعال کارگری و حقوق کودکان و زندانی سياسی سابق در مورد بيماری فرزندش نيما +جناب انوش آزاد در مورد سواستفاده آخوندها از مذهب برای استثمار مردم ايران ، متقاضی پناهندگی در ترکيه.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 29 ماه آوريل 2019 برابر با 9 ارديبهشت ماه 1398

برنامه روز يکشنبه 28 ماه آوريل 2019 برابر با 8 ارديبهشت ماه 1398

گفتگوباجناب محمد زمان درياباری وکيل جناب محمد طاهریدر مورد ششرايط فعلی ايشان + گفتگو با جناب غلامرضا محمدی در مورد شرايط فعلی رژيم  و موقعيت سپاه پاسداران.

برای دانلود فيل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 22 ماه آوريل 2019 برابر با 2 ارديبهشت ماه 1398

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 21 ماه آوريل 2019 برابر با 1 ارديبهشت 1398

گفتگو با جناب دکتر مهدی خزعلی در مورد قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در ليست تروريستی از طرف امريکا.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک  کنيد.

برنامه روز دوشنبه 15 ماه آوريل 2019 برابر با 26 فروردين ماه 1398

با همکاری سحر اديب زاده و گفتگو با خانم نسرين رمضانعلی فعال سياسی در مورد علت فاجعه بار سيل در ايران و قرار گرفتن سپاه پاسداران حاکميت آخوندی در ليست تروريستها.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 14 ماه آوريل 2019 برابر با 25 فروردين ماه 1398

گفتگو با جناب حسن اعتمادی در مورد اثرات جانبی وارد شدن نام سپاه پاسداران حاکميت آخوندی جمهوری اسلامی به ليست تروريست هاتوسط دولت امريکا.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه رور دوشنبه 8 ماه آوريل 2019 برابر با 19 فروردين ماه 1398

پخش سخنان مادر ريحانه جباری شعله پاکروان در مورد نقض حقوق بشر در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد..

 

 

برنامه روز يکشنبه 7 ماه آوريل 2019 برابر با 18 فروردين ماه 1398

گفتگو با جناب مسعود مويدی درمورد سيل ومديريت بحران در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.