آرشیو رادیو

برنامه روز دوشنبه 26 ماه نوامبر 2018 برابر با 4 آذرماه 1397

با همکاری خانم اديب پور.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 25 ماه نوامبر 2018 برابر با 4 آذر ماه 1397

گفتگو با خانم آينده آزاد در مورد روز 25 نوامبر روز جهانی عليه خشونت بر زنان+ گفتگو با جناب آبتين آيينه در مورد نقش اپوزسيون درراستای سرنگونی رژيم جهل و جنون.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 19 ماه نوامبر 2018 برابر با 28 آباماه 1397

با همکاری خانم ادیب زاده.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد

برنامه روز يکشنبه 18 نوامر 2018 برابر با 27 آبانماه 1397

گفتگو با جناب فرشاد امير ابراهيمی و جناب مسعود مويدی در مورد اثر تحريم ها در ايران.+ گفتگو با خانم نيلوفر بيضایی در مورد 25 فستيوال تاتر ايرانی در کلن آلمان و کارگردانی تاتر دريچه برای اجرای گمشدگان.

بزای دانلود فال صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 12 ماه نوامبر 2018 برابر با 21 آبانماه 1397

پخش سخنان خانم محبوبه حسين پور و گردآفريد.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 11 ماه نوامبر 2018 برابر با 20 آبانماه 1397

پخش مصاحبه جناب همنشين بهار با جناب محمد حسين صديق يزدچی ( بدون فلسفه نميتوان به آزادی رسيد).

برای دانلود کردن فايل صوتی روی  فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 5 ماه نوامبر 2018 برابر با 14 آبانماه 1397

پخش سخنان خانم محبوبه حسين پور.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه4 ماه نوامبر 2018 برابر با 13آبانماه 1397

گفتگو باجناب دکتر مهدی خزعلی در مورد شرايط فعلی ايران وتحريم های جديد.

برای دانلود فايل صوی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 29 اکتبر 2018 برابر با 7 آبانماه 1397

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 28 ماه اکتبر 2018 برابر با 6 آبانماه 1397

گفتگو با جناب مسعود مويدی در مورد جنايت ديگر رژيم  ج.ا. کشتن فجيع دکتر فرشيد هکی + گفتگو با جناب آبتين آيينه شاعر و تاريخ شناس در مورد سال روز کوروش و تدوين اساسنامه جديد ايران نوين توسط کانون حقوقدانان ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.