بایگانی نویسنده: admin

گفتگو روز يکشنبه 25 اوت 2019 با جناب مسيحا رشيدی

گفتگو با جناب مسيحارشيدی و خواندن سروده اش.

برای دالود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگوی روز يکشنبه 25 ماه اوت 2019 با جناب غلامرضا محمدی

گفتگو با جناب غلامرضا محمدی در مورد وقايع اخير در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

 

 

برنامه روز يکشنبه 25 اوت 2019 برابر با 3 شهريور ماه 1398

گفتگو با جناب غلامرضا محمدی در مورد وقايع اخير در ايران +گفتگو با جناب مسيحارشيدی و خواندن سروده اش .

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 19 ماه اوت 2019 برابر با 28 مردادماه 1398

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

تعطيلات تابستانی راديو تا 18 اوت ميباشد

 

گفتگوی روز يکشنبه 14 ماه ژوئيه 2019 با جناب مسعود مويدی

گفتگو با جناب مسعود مويدی در مورد فرهنگ سازی مردم ايران برای تغير شرايط فعلی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگوی روز يکشنبه 14 ماه ژوئيه 2019 با جناب بيژن افتخاری

گفتگو با جناب دکتر بيژن افتخاری درمورد روند شرايط اقتصادی در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 14 ماه ژوئيه 2019 برابر با 23 تيرماه 1398

گفتگوبا جناب دکتر بيژن افتخاری درمورد روند شرايط اقتصادی در ايران.

گفتگو با جناب مسعود مويدی در مورد فرهنگ سازی مردم ايران برای تغير شرايط فعلی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 7 ماه ژوئيه 2019 برابر با 17 تيرماه 1398

برای دانلود فايل صوتی روی  فلش کليک کنيد.

گفتگوی روز يکشنبه 7 ماه ژوئيه 2019 با جناب مسعود مويدی

گفتگو با جناب مسعود مويدی در مورد شرايط فعلی سياسی ايران و فرهنگ فعلی مردم در مقابل اين شرايط.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.